Jour 1 et 2 : Hôtel Klausiter Hövrigen

Jour 3 : Rondablick Mountain Hotel

Jour 4 : Venabu Mountain Hotel

Jour 5 : Friisvegen Touristcenter

Jour 6 : Vetabu

Jour 7 : Hôtel Hornsjö

Jour 8 : Auberge de jeunesse de Lillehammer